Feb Story Confessions

30Sep

văn minh trong ngôn ngữ

bạn tên Huy có đứa viết ra là Hui, bạn tên Hoàng có đứa gọi bạn là Hoàn? Bực mình không? Có chứ, tên mình mà, không bực sao được?